Zálohovanie dát

Firemné dáta dnes tvoria kľúčovú hodnotu skoro každej firmy. Primárnou úlohou každej správy IT je tieto údaje zálohovať a chrániť. Na to je potrebná dôkladná analýza, z ktorej vyplynie rozsah, technológia a plán zálohovania a samozrejme aj potrebná frekvencia.

Vytvoriť kvalitnú stratégiu zálohovania dát v rámci interných pracovníkov IT má vždy svoje limity. Nami navrhnuté riešenie ponúka komplexnosť najmodernejších poznatkov s technológiami, ktoré zrkadlia najaktuálnejší prístup k zabezpečeniu dát a jej automatizácii.

Čo prináša profesionálna správa zálohovania:

Technické inovácie + bezpečnosť

Inovácie zásadne menia spôsob zálohovania a obnovy. Vo firmách s interným IT sa často spolieha na zabehnutý systém a málokedy sa investuje do nových a bezpečnejších možností. Pri outsourcovanej správe IT sú odborníci vždy v obraze s rozsahom skúseností, ktoré zvýšia jednak efektivitu, tak aj bezpečnosť.

100% dôvera v zotavenie

Dôvera v obnovu je to, na čo sa potrebuje každá firma spoľahnúť. Po výraznej strate údajov sa veľa firiem už zotaviť nedokáže. Preto majte správu záloh v profesionálnych rukách a chráňte to, čo je pre váš biznis najdôležitejšie.

Flexibilita nasadenia

Každá firma potrebuje špecifické riešenie, ktoré bude spĺňať požiadavky na pracovné zaťaženie a kapacitu akýchkoľvek zálohovaných súborov údajov. Na základe nezáväzného auditu vám vieme nájsť flexibilné a efektívne bezpečnostné riešenie na všetky interné a externé komponenty používané vo vašej firme.

Ekonomicky efektívne riešenie

Mnoho firiem ani netuší o obmedzeniach svojich starších účelových zálohovacích zariadení a už vôbec nie o možnosti nových, ekonomicky efektívnych a moderných riešeniach. Spoluprácou s profesionálnym tímom vyťažíte zo stratégie zálohovania dát maximum pre svoju firmu.

Čo je to
záloha dát

Zálohovanie údajov je prax kopírovania údajov z primárneho miesta na sekundárne, aby sa chránili v prípade katastrofy, nehody alebo škodlivého činu. Dáta sú miazgou moderných organizácií a strata dát môže spôsobiť obrovské škody a narušiť obchodné operácie. To je dôvod, prečo je zálohovanie vašich údajov kľúčové pre všetky podniky, veľké aj malé.

Čo znamená  
zálohovanie údajov?

Zálohovanie údajov zvyčajne znamená zálohovať všetky potrebné údaje na ktorých beží váš server. To môže zahŕňať dokumenty, mediálne súbory, konfiguračné súbory, obrazy strojov, operačné systémy a súbory registrov. V podstate všetky údaje, ktoré chcete zachovať, možno uložiť ako záložné údaje.

Zálohovanie údajov zahŕňa niekoľko dôležitých pojmov:

01

Zálohovacie riešenia a nástroje

Hoci je možné dáta zálohovať manuálne, aby sa zabezpečilo pravidelné a konzistentné zálohovanie systémov, väčšina organizácií používa na zálohovanie svojich dát technologické riešenie.
02

Správca záloh

Každá organizácia by mala určiť zamestnanca (IT firmu) zodpovedného za zálohovanie. Tento zamestnanec by mal zabezpečiť správne nastavenie zálohovacích systémov, pravidelne ich testovať a zabezpečiť, aby boli kritické dáta skutočne zálohované.
03

Rozsah a plán zálohovania

Organizácia musí rozhodnúť o politike zálohovania, špecifikujúc, ktoré súbory a systémy sú dostatočne dôležité na zálohovanie, a ako často by sa mali zálohovať údaje.
04

Cieľ bodu obnovy (RPO) 

RPO je množstvo údajov, ktoré je organizácia ochotná stratiť, ak dôjde ku katastrofe, a je určený frekvenciou zálohovania. Ak sú systémy zálohované raz denne, RPO je 24 hodín. Čím nižšie je RPO, tým viac dátového úložiska, výpočtových a sieťových zdrojov je potrebných na dosiahnutie častých záloh.
05

Recovery Time Objective (RTO)

RTO je čas, ktorý potrebuje organizácia na obnovenie údajov alebo systémov zo zálohy a obnovenie normálnej prevádzky. V prípade veľkých objemov údajov a/alebo záloh uložených mimo prevádzkových priestorov, môže kopírovanie údajov a obnova systémov chvíľu trvať a na zabezpečenie nízkej RTO sú potrebné robustné technické riešenia.

Využite našu viac, ako 20 ročnú skúsenosť, a podnikajte bez obáv o techniku

Cenová ponuka

Možnosti zálohovania údajov

Existuje mnoho spôsobov, ako zálohovať súbor. Výber správnej možnosti vám môže pomôcť zaistiť, že vytvoríte najlepší plán zálohovania údajov pre vaše potreby. Nižšie je uvedených šesť najbežnejších techník alebo technológií:
Vymeniteľné médiá

Jednoduchou možnosťou je zálohovanie súborov na vymeniteľné médiá, ako sú CD, DVD, novšie Blu-Ray disky alebo USB flash disky. To môže byť praktické pre menšie prostredia, no pre väčšie objemy dát budete musieť zálohovať na viacero diskov, čo môže skomplikovať obnovu. Tiež sa musíte uistiť, že zálohy ukladáte na samostatnom mieste, inak sa môžu stratiť aj pri katastrofe. Do tejto kategórie patria aj zálohy na pásku.

Nadbytok

Môžete nastaviť ďalší pevný disk, ktorý je kópiou disku citlivého systému v určitom časovom bode, alebo celý redundantný systém. Napríklad ďalší e-mailový server, ktorý je v pohotovostnom režime a zálohuje váš hlavný e-mailový server. Redundancia je výkonná technika, ale jej riadenie je zložité. Vyžaduje častú replikáciu medzi klonovanými systémami a je užitočná iba proti zlyhaní konkrétneho systému, pokiaľ sa redundantné systémy nenachádzajú na vzdialenom mieste.

Externý pevný disk

Vo svojej sieti môžete nasadiť veľkoobjemový externý pevný disk a použiť archivačný softvér na uloženie zmien lokálnych súborov na tento pevný disk. Archívny softvér vám umožňuje obnoviť súbory z externého hardvéru s RPO len za niekoľko minút. S rastúcimi objemami dát však jeden externý disk nebude stačiť alebo sa RPO podstatne rozrastie. Používanie externého disku si vyžaduje jeho nasadenie v lokálnej sieti, čo je riskantné.

Hardvérové
zariadenia

Mnohí predajcovia poskytujú kompletné zálohovacie zariadenia, ktoré sa zvyčajne nasadzujú ako 19-palcové rackové zariadenie. Zálohovacie zariadenia sa dodávajú s veľkou úložnou kapacitou a vopred integrovaným zálohovacím softvérom. Nainštalujete zálohovacích agentov na systémy, ktoré potrebujete zálohovať, definujete plán zálohovania a politiku a údaje sa začnú streamovať do zálohovacieho zariadenia. Rovnako ako pri iných možnostiach, skúste umiestniť záložné zariadenie izolované od lokálnej siete a ak je to možné, na vzdialenom mieste.

Zálohovací
softvér

Softvérové zálohovacie riešenia sú zložitejšie na nasadenie a konfiguráciu ako hardvérové zariadenia, ale ponúkajú väčšiu flexibilitu. Umožňujú vám definovať, ktoré systémy a údaje chcete zálohovať, prideľovať zálohy na úložné zariadenie podľa vášho výberu a automaticky riadiť proces zálohovania.

Cloudové zálohovacie služby

Mnohí predajcovia a poskytovatelia cloudu ponúkajú riešenia Backup as a Service (BaaS), kde môžete tlačiť lokálne údaje do verejného alebo súkromného cloudu a v prípade katastrofy obnoviť údaje späť z cloudu. Riešenia BaaS sa ľahko používajú a majú veľkú výhodu v tom, že údaje sa ukladajú na vzdialené miesto. Ak však používate verejný cloud, musíte zabezpečiť súlad s príslušnými nariadeniami a normami a počítať s tým, že časom budú náklady na ukladanie dát v cloude oveľa vyššie ako náklady na nasadenie podobného lokálneho úložiska.

Zálohovanie NAS: 
Podpora zdieľaného prostredia

NAS je špecializovaný systém na ukladanie súborov, ktorý umožňuje viacerým používateľom zdieľať dáta. K tomuto zdieľanému úložisku môžete pristupovať v lokálnej sieti (LAN) cez ethernetové pripojenie. NAS je navrhnutý na spracovanie neštruktúrovaných údajov, ako sú video, zvuk, textové súbory, webové stránky a dokumenty balíka Microsoft Office. Zariadenia NAS zvyčajne ukladajú údaje nevyhnutné pre každodennú prevádzku organizácie. Preto musíte chrániť zariadenia NAS, aby ste zaistili bezpečnosť údajov v prípade zlyhania zariadenia, prírodných katastrof alebo ľudskej chyby.

Záložné cloudové úložisko:
Zabezpečenie kontinuity podnikania

Cloudové zálohovanie sa týka postupu ukladania kópií cloudových údajov na inom mieste. To vám umožní obnoviť informácie v prípade kompromitácie údajov, výpadku alebo poškodenia. Okrem toho organizácie často potrebujú zálohovať údaje z cloudu, aby splnili predpisy. Ak tak neurobia, môžu im hroziť sankcie a pokuty.

Zálohovanie súborového systému, databáz a emailov je neoddeliteľnou súčasťou plánu obnovenia v prípade poruchy alebo nechceného zmazania dát. Zálohovanie sa vykonáva podľa požiadaviek klienta, avšak odporúčané zálohovanie je založené na dennej báze s uloženými minimálne tridsiatimi verziami záloh spätne vo forme „full backup“ alebo vo forme „incremental backup“. Zálohy sú ďalej presúvané v denných intervaloch na externý disk alebo na iný server v rámci infraštruktúry. V prípade veľmi kritických dát na geograficky odlišné miesto (iná kancelária, budova a pod.).

Zálohovanie dát, uložených na sieťovom serveri, prebieha pravidelne na centrálne prostriedky systému počítačovej siete na zálohovací server/sieťový disk (NAS). Periodicita zálohovania dát je určená na 1 krát denne od 22:00. Zálohovanie musí prebehnúť do 8:00, kedy sú potrebné všetky systémové prostriedky pre prácu zamestnancov s IS. Všetky dáta sú zálohované v niekoľkých verziách dozadu v závislosti od kapacity zálohovacieho disku. Každý deň sa uloží posledná verzia dát. Tým je zabezpečená záloha za posledných niekoľko dní.

Zálohovanie je realizované pomocou nástroja „Windows Server Backup“, ktoré predstavuje komplexné riešenie. Spolu s dátami sa zálohuje aj operačný systém a všetky konfigurácie. Obnovenie celého servera tak vyžaduje iba krátky čas. Obnovenie samotných dát je možné do niekoľkých minút s konkrétneho dňa.

Prečo si vybrať detect?

Ako si správne vybrať IT Outsourcing? Na trhu je množstvo spoločností, ktoré ponúkajú rovnaké spektrum služieb za podobné ceny.
Komu zveriť do rúk bezpečnosť vašich systémov? Ako získať istotu?

Prvým krokom k vašej spokojnosti je zmapovanie vašich súčasných technológií. Naši odborníci vám na základe bezplatného IT auditu vysvetlia,
v akom stave je vaše IT. Ukážeme vám možné problémy a predostrieme vám ich riešenie. Máte možnosť spoznať nás osobne a nezáväzne sa rozhodnúť,
či s nami chcete spolupracovať. Kto sú naši dlhoroční zákazníci a prečo si vybrali práve nás? Čítajte ďalej.

Referencie

Máte záujem o spoluprácu?

Každá úspešná spolupráca sa začína prvým stretnutím alebo ponukou.
Kontaktujte nás ešte dnes.

Partneri

Sme držiteľmi niekoľkých certifikátov. Profesionálnu správu vašich IT systémov zabezpečujú vyškolení pracovníci.

Napíšte nám

    ISO9001

    ISO14001

    ISO27001

    ISO37001

    cloud-uploadcloud-checkinboxselectsyncexit-upchevron-downarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram